FIT screening

Colorectal cancer (CRC) is one of the most frequently diagnosed cancers. The good news is that CRC incidence and mortality can be reduced significantly if detected early enough.

Faecal immunochemical tests (FIT) are non-invasive and can detect blood in stool invisible to the naked eye. Due to its simplicity, FIT is currently considered the best non-invasive test for CRC screening.

Invest a little time in your own health by taking the FIT to prevent or detect colon cancer early on.
For further information, please visit our ‘FIT for screening’ website www.fitscreening.eu/patients

Deltagerbetingelser

§ 1 Generelt

1. Arrangøren af konkurrencen er Sysmex Europe GmbH, Bornbarch 1, 22848 Norderstedt (efterfølgende kaldet „arrangøren“).

2. Man deltager i konkurrencen ved at klikke på www.sysmex.dk/newsletter, og læse og acceptere deltagerbetingelserne. En afmelding af nyhedsbrevet kan ske direkte i nyhedsbrevet.

3. Konkurrencen gælder for de første 50 personer, der registrerer sig til nyhedsbrevet, efterfølgende kaldet „deltagere“. Konkurrencen kører indtil der er foretaget 50 tilmeldinger til nyhedsbrevet og disse er blevet verificeret af arrangøren. Til kontrol af denne frist tjener den elektronisk protokollerede indgang af tilmeldingen hos arrangøren. Indtil tidspunktet for verifikationen via arrangøren er det muligt at deltage, dog senest til juli 2015. Det er kun muligt at deltage én gang pr. trækning. Deltagelse er kun muligt inden for den nævnte frist.

4. En deltagelse i konkurrencen er kun mulig i overensstemmelse med disse deltagerbetingelser.  

§ 2 Deltagerbetingelser

1. Forudsætning for en deltagelse er, at deltageren efter tysk ret er 18 år / myndig på tidspunktet for deltagelsen og har registreret hovedbopæl i Tyskland eller Danmark. Lotteriagenter og spilleklubber er udelukket fra deltagelse.

2. Tilknyttede virksomheder og deres ansatte, ansatte hos arrangøren og deres ægtefæller, livsledsagere og familiemedlemmer der bor i samme husstand er udelukket fra deltagelse. 3. Deltagelse er ikke afhængig af en bestilling.

§ 3 Udelukkelse

1. Ved en overtrædelse af disse deltagerbetingelser, forbeholder arrangøren sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

2. En sådan udelukkelse kan især forekomme, hvis - deltagere bruger ikke tilladte hjælpemidler eller på anden måde opnår fordele ved manipulation. Eventuelt kan gevinster i sådanne tilfælde også senere frakendes og kræves tilbage. - deltagere afgiver forkerte personlige oplysninger. - deltagere udfylder tilmeldingsformularen (gyldig mailadresse) ufuldstændigt, ukorrekt eller på anden måde usandfærdigt.

§ 4 Præmie

1. Præmier: 50 USB sticks „Speedy“ som anført i konkurrencebeskrivelsen.

2. Præmierne tildeles som følger: - der tildeles et USB stick „Speedy“ til de første 50 deltagere, som anført i konkurrencebeskrivelsen. - vinderne får hver et USB stick „Speedy“ tilsendt med posten til den adresse, der blev angivet ved tilmelding til nyhedsbrevet. - med forsendelsen af USB sticket „Speedy“ pr. post via arrangøren overgår risikoen for tab eller beskadigelse af USB sticket „Speedy“ til vinderen. - en ændring eller kontant udbetaling af præmien er udelukket.

3. Hvis den oplyste e-mail- eller postadresse er ufuldstændig eller ukorrekt, forfalder gevinsten.

4. Krav på gevinst eller gevinsterstatning kan ikke afstås til tredjepart.

§ 5 Førtidig afslutning af konkurrencen

1. Arrangøren forbeholder sig til en hver tid ret til at afbryde eller stoppe konkurrencen uden forudgående meddelelse og uden oplysning af grunde. Arrangøren vil især gøre brug af denne mulighed, hvis en korrekt gennemførelse af konkurrencen af tekniske grunde (f.eks. vira i computersystem, manipulation eller fejl i hard- og/ eller software) eller af retslige grunde ikke mere kan garanteres.

2. Deltagerne kan ikke udlede nogen krav af en sådan førtidig afslutning af konkurrencen. Hvis en sådan afslutning forårsages på grund af en deltagers adfærd, kan arrangøren forlange skadeserstatning af denne person.

3. Arrangøren forbeholder sig ret til ændring af deltagerbetingelserne.

§ 6 Ansvar

1. Arrangøren er kun ansvarlig for typiske og forudsigelige skader, der er forårsaget på grund af en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser af ham selv, hans juridiske repræsentanter, hans ansatte eller assistenter. Hans ansvar for en mindre uagtsomhed af ham selv, hans juridiske repræsentanter, hans ansatte eller assistenter forårsagede skader er udelukket, såfremt det ikke drejer sig om en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser eller om skader på grund af en krænkelse af liv, legeme eller helbred. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er de forpligtelser, som danner grundlag for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktens parter skal og må kunne have tillid til. For andre skader hæfter arrangøren kun, hvis disse skader blev forårsaget af ham selv, hans juridiske repræsentanter, hans ansatte eller assistenter med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Ansvaret ifølge retligt bindende regler, på grund af ondskab eller en garanti forbliver upåvirket.

2. Arrangøren vil i forbindelse med konkurrencen gøre alt for at sikre en pålidelig og funktionsdygtig tilmelding til nyhedsbrevet. Han overtager dog ingen garanti for at konkurrencens internetside fungerer korrekt på deltagerens computer.

§ 7 Andet

1. Lovvalg og værneting 

2. Ved stridigheder gælder udelukkende tysk ret og værneting ved udelukkelse af dennes lovkonfliktregler og ved udelukkelse af FN-køberetten.

 

Udgave: 1. september 2014